Feketéné Ziegler Ágota

 

Volt egyszer egy kastély

 

 

 

 

 

A szentiváni kastély

 

Volt egy kastély Szentivánon. Az 1940-es évek után születettek már csak hallomásból tudnak róla. 1945-ben véget ért a II. világháború, új világ kezdődött – kastélyunk története ekkor ért véget, mert a háború után széthordták. A földdel tették egyenlővé.

Mikor épülhetett a kastély? Ennek próbálunk nyomába eredni.

 

Pilisszentiván törökkor előtti történetéről nagyon keveset tudunk. A 150 éves török uralom az élet minden nyomát eltüntette a környékről. Eddig még nem sikerült kideríteni, hogy ha volt a község területén falu, merre fekhetett és mi volt a neve. Három feltételezett elnevezés ismeretes:

 

1. Velence (Wenecia, Venécia, Wenecie, Weiretie)

Egy 1274-es csabai határjárásból:

„… az Esztergomból Budára vivő nagy úton át haladva a két Vrskurtuel nevű körtefához ér, innen nyugat felé szántóföldön át a Bercz-re megy, aztán sokáig egy vesszős helyen egy kimagasló hegyre, a Chababyktetőre, ahol a Wenecia-i népek földje végződik, és itt a Kowachy népek földjével határos…”[1]

Venécia (1274): Lakói (Pilis-) Csaba határosai DK-en. Területileg megfelel a mai Pilisszentivánnak, de a régészetileg felismerhető faluhely ennek É-i határánál már Pilisvörösvár területére esik (Rég. top.VII. 21/23.).”[2] Magyarország Régészeti Topográfiájában azt írják, hogy ez a hely a mai Kakukk-hegy környéke.

 

2. Iwanfelde

Egy 1401-es perbáli határjárásnál említik az Iwanfelderemenewth-t, ebben az irányban. Magyarország Régészeti Topogáfiájában (VII. 21/23 175. old.) feltételezik, hogy az Ivanföld(e) elnevezés egy már elpusztult falura utalhat.

 

3. Battháza

Ferenczy József említi, de ennek írásos nyoma még nincs.[3]

 

A Pilis a XIV. században

(Győrffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza IV. melléklet)

 

Szentiván török utáni története 1708-ban kezdődött, ugyanis ebben az évben először gróf Brankovics János Pál, majd a budai Ágoston-rend is megkapta nádori adományként. Ennek a lehetetlen helyzetnek 1719-ben lett vége Brankovics gróf halálával, mert végrendeletében a rendre hagyta a birtokot, amit kezdettől fogva az Ágoston-rendiek használtak. A vármegye közgyűlési jegyzőkönyvei tanúsítják, hogy az atyáknak nem csak a gróf ellen kellett harcolniuk a területért; a szomszéd falvakkal való állandó határviták miatt több határjárást is tartottak:

1717

„1. A felsorolt tanukkal együtt elvégezték a határjárást október 8-án. Először Szent Iványon a volt templom helyéhez mentek, ahol ma is omladék van s a templom alapjai s az Esztergomba vezető királyi út mellett baloldalon 15 lépésnyire  és Vörös Vár felé egy ágyúlövésnyire.

2 Innét délfelé mentek lefelé, megmutatták a falu helyét, ahol most bokros hely van és fák vannak, ahol pince is van, de a fű sűrűsége miatt ezt nem tudták megmutatni”[4]                                                                                                                       

1723

Az ágostonrendiek budai kolostorának vikáriusa, Scharinger atya tiltakozik, mert a rend birtokához tartozó Szentiván pusztát a csabai lakosok elfoglalták, s Juhász János és Juhász Miklós mintegy 200 birkát legeltetett ott jogtalanul. A puszta felvigyázásával megbízott Liebliert János jelezte ezt. A csabai lakosok részéről tettlegességre is sor került.”[5]

 

 

A kastély története

 

Pontosan nem tudható, hogy az 1700-as évek elején milyen épületek voltak Szentiván területén. Egy feljegyzés szerint egy tanya, esetleg fogadó lehetett a birtokon.[6]

Mindenesetre az 1728-as regnicoláris összeírás egy bizonyos Merk Józsefről azt írja, hogy 10 éve lakik itt.[7] Ez bizonyítja, hogy, 1724 előtt is éltek a birtokon. Valószínűleg legalább egy majorság lehetett itt. Az első német betelepülők csak 1723 őszén érkeztek és 1724-ben kötöttek települési szerződést az Ágostonosokkal.

Az említett összeírás szöveges részében nem találunk említést semmiféle kastélyról[8]:

 

„Pilisi járás

19. Szentivány (Szent Ivány) possessio

Megjegyzések

 

Három éve kezdték a falut svábokkal betelepíteni, oly módon, hogy 6 házacskánál több nem volt felépítve, a többiek csak telket kaptak házépítésre és elkezdték építeni. Ezért olyan szegények, hogy leginkább koldulásból vagy kézimunkával máshol kénytelenek kenyerüket keresni. Vándorlók (instabilissimi), mert területükön igen kevés a szántóföld. Úgyhogy alig két jó gazdának elég az irtásokkal együtt. Földje fövenyes, homokos, köves.

         Hogy milyen termékeny, a jövő fogja megmutatni.

         Kenderföldje nincs.

          Rétje nincs, csak az urasági erdőkben. Ha volna marhájuk, néhány számára az erdőkben volna legelő.

         Szőlőt most kezdtek ültetni, egy kapásból áll.

         Tűzifát és paraszti épületfát szolgáltató erdejük van a földesurak jóvoltából.

         Malmuk nincs.

         Halászóvizeik nincsenek.

 

 

Kastély-építésről 1734-ből és 1735-ből van adat, mindkét évben két-két ablakrácsot (gittert) készített a vörösvári kovácsmester. Az 1737-es összeírásban szerepel először a kastély szó. Ekkor mérték ki a jobbágyok háztelkeit. „Voraus aber gegen über dem Cas/t/ell ist übergebliben am würths hauss zaun ein wisfleck…”[9] (A kastéllyal szemben, a kocsma kerítésénél azonban még megmaradt egy darab rét…) Ekkor még az Ágoston-rend volt Szentiván birtokosa, ezért érdekes a kastély elnevezés.

 

1750-ben az Ágostonosoknak fizetendő kártérítés fejében Tersztyánszky József (egyes forrásokban János) esztergomi alispán kapta meg Szentivánt. Mivel Vörösvárt és Solymárt már régebben megszerezte, a három falu egy tulajdonos kezébe került.[10]

A veszprémi egyházmegye budai espereskerület papjainak jegyzékében, az 1752-es Vörösvárról szóló feljegyzésben olvashatjuk, hogy az uraság háza az atyák régi kápolnájának alapjaira épült. Ezt a romokból is lehet látni. A kápolna körül volt a temető. A földesúr el akarta tüntetni a romokat és a sírok nyomát is, a lakosok tiltakozása ellenére. „Ki akarja bővíteni az urasági házat, ki akarja sajátítani magának az egész telket, pedig az egész környéken a templom és a temető számára nincs alkalmasabb hely. Ugyanis a talaj itt egy jó darabon sík. Ezért a buzgó keresztények régtől fogva ezt a helyet szánták az istentisztelet helyéül, mert ez a legalkalmasabb.”[11] Természetesen az uraság akarata teljesült. Steiner János vörösvári plébános azt írja 1752. május 5-én, hogy a régi temető felszámoltatott, és Padányi Bíró Márton veszprémi püspök engedélyével megáldatott az új.[12]

Az építkezésről szóló bizonyítékot a Magyar Országos Levéltárban (UC 100: 31) találhatunk:

„Szent Iwán:
Kimutatás ama költségekről, amelyek adódtak Tersztyanszky Józsefnek szentiwáni építkezésénél a kőmívesek, ácsok, asztalosok, lakatosok munkáját illetőleg, továbbá a napszámosokra és az anyagiakra fordított költségekről. Az egész összeg fl. 3913. 52.”

A részletes felmérésben nem esik szó kastélyról.

„Szentivan:

Ez a birtok is Pest megyében fekszik, a Tersztyanszky család tulajdona. Van rajta 15 jobbágytelek; a hozzájuk tartozó szántóföldek nagyrészt irtványföldek. Házzal rendelkező zsellér 34 van. Ezek is nagyrészt irtványföldeken gazdálkodnak. Ezek összértéke fl. 220…

 

Felmerül a kérdés, hogy az 1737-ben említett kastély illetve az 1752-ben kibővített urasági ház ugyanaz-e. A fent említett 1752-ben kelt forrás szerint a régi kápolna alapjaira épült a ház, viszont az 1930-as években a kolostor (kastély, zárda) helyét Bonomi a „Pindl berg”-nél mondja:

Pilisszentiván: Auf dem sog. Pinda-peagl (Binder-Hügel) konnte man früher noch die Ruinen eines Klosters (?) sehen. Vor ungefähr 6 Jahren wurde an dieser Stelle ein Haus gebaut”[13] (Pilisszentiván: Az ún. Pinda-peagl tetején régebben még láthattuk egy kolostor (?) romjait. Körülbelül 6 évvel ezelőtt egy házat építettek a helyén.)

Ez a terület a mostani Bányász u.- Óvoda u. sarok, szemben a József Attila utcával.

 

A Bányász utcában a saroktól számított harmadik telek udvarában a mai napig is egy régi „BrunneStumm”(forrásszoba? ciszterna?) található. Állítólag a fala terméskő, és a régi, már kicserélt csövek fából voltak. Annyi biztos, hogy a mostani Szabadság úton a Fekete Gyémánt étterem előtti hajdani gémeskutat innen látták el vízzel. Lehet, hogy valamikor az urasági épületek vízellátásában is szerepet játszott.

 

Az első (1780) és második (1841) katonai felmérés térképén a legnagyobb kőépület nem a későbbi Karátsonyi kastély helyén látszik. Az 1841-ben készült térképen jól látható, hogy a többi háznál nagyobb épület, kb. a mostani Szabadság út és Sallai utca környékén lehetett. Mindkét térképen ugyanazon a helyen található egy a többinél nagyobb kőépület. Az 1780-as térképen még egy épületféle látszik, ami valamivel nagyobb, mint a többi, de 1841-ben már nincs nyoma. A templom már a mai helyén látható, de az első térképen még nem kőből épültet jeleznek. (Az 1755-ben felszentelt kápolna helyén 1796-ra épült fel a kőtemplom.)

1752-ben a lakosok az urasági ház bővítése elleni panaszukban azt is mondták, hogy „… a talaj itt egy jó darabon sík”, és azért tartották jó területnek a temető és a templom számára. (A térképek alapján ez a mai Sallai utca - Szabadság út találkozásának környéke lehetett.)

A később ismert kastély viszont nem sík terepen épült, hanem egy dombon. Vagyis a régi urasági ház és a vadászkastély helye valószínűleg nem ugyanaz. Az is elképzelhető, hogy az összeírásokban azért nem említenek kastélyt, mert az épület országos viszonylatban kis méretűnek számított.

 

Tertscyanszki (Tersztyánszky) 1769-ben bekövetkezett halála után az uradalom (Vörösvár, Szentiván, Solymár) a Majthényi család, majd házasság révén előbb a Marczibányi család, később a Karátsonyiak kezébe kerül.[14]

 

Az eddigi információk ismeretében valószínűsíthető, hogy a később megsemmisült vadászkastélyt Karácsonyi Guidó építhetette. Ugyanis azon a helyen 1841-ben még (vagy már?) nem volt épület.

 

 

 Az egykori Karátsonyi kastély

 

A zsindellyel fedett egyszintes épület a vízmű (Szabadság út 74.) melletti dombra épült, a főúttal párhuzamosan. Középen volt az oszlopcsarnokos főbejárat, tetején a család címerével. A bejárat előtt félkörívben alakították ki a domboldalt. A közepén levő zászlórúdon lengő zászló jelezte, ha a család a kastélyban tartózkodott. A bejárat egy nagy előcsarnokba nyílott, majd jobbra és balra egy-egy folyosó következett, ahonnan a szobákba és egyéb helyiségekbe lehetett bejutni. Angol WC-k és csempés fürdőszobák is voltak az épületben. Az előcsarnokból hátrafelé, a park felé is volt egy oszlopokkal övezett kijárat. Az épület két végén egy-egy pincét építettek a dombba. A kastélyt hatalmas park övezte, elől a főúton terméskőkerítés határolta, oszlopokkal és kovácsoltvas ráccsal.

A park területe a mai Szabadság úton, a Marlok (Hannes) péktől (80 sz.) az Óvoda utcáig (vízmű), innen a József Attila (Új) utcáig és a József Attila utca elejétől a Tittenberger házig (5 sz.) tartott. A József Attila utcai szakaszon két méter magasan terméskővel kerítették. A fő kocsibejárat a mai vízműnél volt, murvával felszórva. A bejárat mellett hosszú rúdon kis harang függött, ezzel kellett jelezni, ha valaki be akart jutni. Az Óvoda u. 3. számú ház helyén állt a vadászház, itt lakott a vadász a családjával. Bár ez sem egyértelmű, mert többféleképpen emlékeznek. Van, aki legrégebbi óvodaépület helyén mondja, illetve az Óvoda u. 1. számnál. A kastélyban állandó személyzet kevés volt. Vadászatok, fogadások idején a faluból fogadtak kisegítő személyeket. A mai óvodai bejáratnál is be lehetett menni a kastélyparkba. Vadászatok idején erre mentek ki a vadászok az erdőbe. Ilyenkor a falu lakói közül kerültek ki a hajtók.

Itt a volt Hexen Gasse (a mai Óvoda utca a József Attila utcáig) és Neugasse (Új utca, mai József Attila utca) sarkán egy hatalmas fa állt, kivágásakor a teknővájók egy-egy ágából forrázó teknőt készítettek. A parkban a kerítésen belül egy nagy kút volt. A gazdasági bejárat a mai tájház felől lényegében ugyanaz, ahol most feljutunk a Napközi közbe. Itt jobbra lóistálló és egyéb gazdasági épületek voltak. Balra egy kisebb épület állt. Ahol a mostani Napközi közi és József Attila utcai háztelkek a mélyedésben összeérnek, egyes helyeken a mai napig is mocsaras-nádas terület található, ott egy gémeskút volt. A kastélykertben a díszparkon kívül rengeteg gyümölcsfa is volt.

A park egykori területén ma 15 családi ház, egy üres telek, a Pilistours, a vízmű és az óvoda épületei vannak.

A Szabadság úton a 78. számú ház és a Pilistours

Szabadság út - Óvoda utca sarok: vízmű

Napközi köz: 8 családi ház

Óvoda utca: 2 családi ház

Óvoda utca - József Attila utca sarok: óvoda

József Attila utca: 4 családi ház és egy üres telek

 

A mai tájház és a Sallai utca közti területen, ahol a katonai felmérésekben nagyobb kőépület (épületek) láthatók, volt az uradalmi raktár, ahol a falu gazdái a tizedet leadták, valamint egy kovácsműhely és mészárszék. Két oldalt egy-egy nagy pince: az egyik a tájház előtt a másik a mostani Szabadság út 96. számú (Schuck) ház helyén.

 

Természetesen, levéltári kutatásokkal még van remény a kastély keletkezésének, helyének pontosítására.

 

 

Karátsonyi család

 

Pilisszentiván történetében a földbirtokosok közül a Karátsonyi család volt a legjelentősebb. Közel száz évig voltak a falu földesurai.

1851-ben   Karátsonyi Guido feleségül vette puchói és csókai Marczibányi Máriát a híres és gazdag  Marczibányi család utolsó tagját. Így került az uradalom

(Vörösvár, Szentiván, Solymár)  a Karátsonyiak  kezébe.

 

A család örmény eredetű, első ismert őse Gratianus volt, ki a családi hagyomány szerint Franciaországból származott és Moldáviában telepedett le. Innen a család Erdélybe került, itt vette fel a Karátsony nevet.

„A család neve ugy látszik a Gratianus kereszt-névből (magyarúl Karátson) származott. S bár erre nézve adatot nem nyertünk, ugy látszik, legutóbb Erdélyben Szamosújvárról vevé származását.”

 A család már az ideköltözése előtt is nemes volt és címerlevelét valószínűleg az egyik erdélyi fejedelemtől nyerte. Az erdélyi fejedelmek és magyar királyok a család nemességét többször megerősítették. Igy Mária Terézia királynő is, ki Kristóf és fivérei részére új nemeslevelet állított ki. Kristóf első fia Deodat (Bogdán) 1781-ben 103.000 forintért megvette a kincstártól Beodrát, melyre királyi adományt is nyert, és a Karátsonyfalvi előnevet a Beodraival cserélte föl. A grófi ágnak Lázár volt az őse. Lázár (sz. 1759.) Torontál vármegye alispánja és később országgyűlési követe. 1805-ben megvette gróf Draskovits Ferencztől Bánlakot, Dolaczot, Offszeniczát, Szókát és Partost. Fia Lajos (sz. 1793.) Starhemberg Mária Lujza birodalmi grófnőt vette el feleségül. Az ő házasságukból született  Guido (sz. 1817, † 1885.) aki  1842-ben Temes vármegye főszolgabírája, 1848-ban honvédőrnagy, a pesti nemzetőrök parancsnoka. A szabadságharc leverése után menekülnie kellett, birtokait elkobozták.

 Később  kegyelmet nyert, 1867-ben már a csákovai kerület országgyűlési képviselője,  Különböző kitüntető rangot: kapott:császári és királyi kamarás, valóságos belső titkos tanácsos, az I. osztályú vaskoronarend vitéze stb,, 1858 -ban  birodalmi grófi rangot nyert,1874-ben megkapta a magyar grófi címet is.

A Karátsonyi és a Marczibányi család is híres volt arról, hogy vagyonukból

különféle alapítványokkal támogatták Magyarország kulturális életét.

Gróf Karátsonyi Guido egyik legismertebb alapítványa: 1858-ban 10000 forintot adott a Magyar Tudományos Akadémiának, hogy a kamataiból kétévente  díjazzák a legjobb színdarab szerzőjét. Ezt a díjat elnyerte többek között Csiky Gergely, Szigligeti Ede, és ezzel díjazták Arany János Aristophanész vígjátékainak lefordítását 1871-ben. Jótékony célokra is nagy összegeket adományozott.

„A Fenséges Koronaherczeg születése örvendetes eseményének alkalmából Karácsonyi Guido földbirtokos 100, 000 ftnyi összeget, ebből 20, 000 ftot a szerb vajdaság s a temesi bánság számára ajánlott fel jótékony czélokra, s annak hovaforditását Albrecht Főherczeg magyarországi Főkormányzó Ur Ő császári Fenségének magas belátására bizta. Ugyanazon örömdus alkalomból, s annak maradandó emlékére, a debreczeni községi bizottmány, az evangelicus-helvét hitvallásu egyháztanácscsal együtt, 100 segélyreszorult személy számára egy 160,000 ftnyi tőkével ellátott szegényápoló-intézetet alapitott. – Ezen nemes szivű s hazafias érzületet tanusitó örvendetes jótékonysági tettek a legmelegebb köszönet kifejezése mellett juttatnak köztudomásra.”[15]

 

Karátsonyi Guido (1817-1885) és Marcibányi Mária (1831-1876) házasságából kilenc gyerek született. Hat lány és három fiú:

 

1. Adrienne(1853-1878.Seregélyes) férje gr. Zichy Sándor (1843-1881)

2. Melánia (1855) cs.k.csillag.hölgy; férje gr.Zichy Géza (1849) cs. k. kam.

3. Guidobaldina (1858-1876)

4. Aladár (1859), országgyülési képviselő; neje Elek Margit (1863)

 Birtoka: Beodra (Torontál m.) és Varjas (Arad m.). Lakás: Beodra.

5. Jenő (1861-1933); neje gr. Andrássy Karolina (1867) csillagk. hölgy,

Birtokai: Varjas (Arad m.), Bánlak (Torontál m.), hitbizományi birtoka Bánlakon van. Lakás: Budapest.

6. Camillo (1863-1908)

Birtokai: Kamenicza (Horvátországban), Vörösvár, Szent-Iván, Solymár (Pest m.) és Varjas (Arad m.). Lakás: Budapest.

7. Irma (1865) férje br. Piret de Bihain Lajos (1862) cs. k. kam. és a 13. sz. huszárezred tartalékos hadnagya.

8. Ilma (1867)  férjre gróf Keglevich Gyula(1855)

 A házaspár Imre nevű fiát adoptálta gr Karátsonyi Jenő és Andrássy Karolina

9. Ilona (1871) férje gr Zichy Károly (1864)

 

A Karátsonyiak Pilisszentivánon

 

A község életében gyökeres változásokat hozott a 19. század közepe. 1849-ben megnyílt az első kőszénbánya. A bányanyitás új megélhetési forrást jelentett az akkor még csak szinte kizárólag földművelésből élő lakosság számára. Szentiván földjei rossz minőségüek, ezért igencsak nehezen lehetett megélni belőle.

De eleinte nagyon kevés helybeli lakos vállalt ott munkát, ezért valószínűeg nem csak szakképzett bányászok jöttek idegenből. Ezek a bánya bezárása (1862) után többnyire tovább vándoroltak.

1851-ben lett a község földesura Karátsonyi Guido.

Az előkelő társadalmi kapcsolatokkal rendelkező grófi család nyári rezidenciának használta a kastélyt. Ilyenkor valószínűleg nagy mulatságokat rendeztek, és a Szentiván körüli erdőkben vadásztak. A kastélyban munkalkalom is akadt a helybelieknek.

A jótékonyságáról ismert földesúr, 1881-ben Rudolf trónörökösnek Stefánia belga hercegnővel történt esküvője tiszteletére 20000 forinttal alapítványt létesített, hogy annak kamataiból minden év májusában rózsaünnepélyt tartsanak, és azon nagy összegű erénydíjat adjanak át a legméltóbb lánynak, és a lány aznap tartsa az esküvőjét is. Ez az alapítvány az egész uradalomra vonatkozott (Vörösvár, Szentiván, Solymár), tehát Szentivánra háromévente kerülhetett sor. Az „erénydíj” feltételekhez volt kötve: a menyasszonynak szűznek, minden tekintetben szeplőtelennek és szegénynek kellett lenni. A vőlegény csak tiszteletreméltó, minden gyanú felett álló fiatalember lehetett. A község elöljárói választották ki őket.

1882 és 1914 között összesen 32 rózsaesküvő volt. Az díj 1914-ben 1200 pengő volt. Kapott összegen abban az időben egy kisebb házat lehetett venni.

A Németországban élő Bauer György mesélte, hogy nagyszülei (Turek Márton-Mandl Katalin 1902) a díjból kapott összegből építették a mostani József Attila u. 24.számú házat.

Az utolsó rózsaesküvő 1914-ben volt Pilisszentivánon, a 18 éves Gábeli Teréz kötött házasságot a 21 éves Háber Ádám csilléssel.

1914 után a világháború alatti válság következtében az alapítvány tőkéje elértéktelenedett, így véget értek a rózsaünnepek.

Guido 1885 –ben halt meg. Halála után után az uradalmat, harmadik fia,

gr Karátsonyi Kamilló örökölte.

Hogy ő Vörösvár, Szent-Iván és Solymár birtokosa a Magyar Nemzetségi Zsebkönyvben (1888) olvasható.[16]

A székesfehérvári püspökség és a szentiváni plébánia levelezésében található  Angeli plébános levele (1898), melyben a templom „plafondjának” rossz állapotáról számol be.

 Írja: „… kegyúr patronátust nem vállalja…” később „… van remény, hogy Karátsonyi Kamillo kegyur is fog némi összeggel hogy a templomtetőnek II. felét szintén javíthassuk, mert az is nagyon szükséges…”[17]

Ő kapta meg Kameniczát is, a Marczibányiak ősi fészkét, ahol a katolikus templom kriptájában nyugszanak szülei, és Guidobaldina nevű húga.

 

„A 150 éves török uralom után a Marcibányi család kastélyt épített (1793) és parkot létesített. Örököseik a gróf Karácsonyiak tovább szépítették a kastélyt és környékét. Az 1805-ben ültetett tölgyfák közül kettő még ma is él és terebélyesedik. E családok adományaikkal nagyban hozzájárultak Kamanc (mai) arculatának kialakulásához. Gróf Karácsonyi Guidó és Guidobaldina, valamint Marcibányi Mária grófnő a kamanci katolikus templom kriptáiban alusszák örök álmukat.”[18]

 

Kamillo kegyurasága alatt újra megnyitották a kőszénbányát  (1898), és ez évtizedekre meghatározta községünk életét.

Pilisszentiván lakosságának száma a Karátsonyiak birtokossága alatt négyszeresére nőtt, ami a kőszénbányának köszönhető.

Fényes Elek(1851) 580 lakosról ír, Magyarország Helységnévtárában 1873-ban  628, 1892-ben 808, 1902-ben 1222 a lakosság száma. A z 1930. évi népszámlálásban 2581 lakos szerepel.

A z utód nélkül elhunyt gr Karátsonyi Kamillo halála után vagyona visszaszállt a családra.

Az 1939. -ben kelt telekkönyvi végzésben, amely arról szól, hogy a falu lakói megvásárolták a 300 tulajdonrészre osztott erdőt, tulajdonosként gr Keglevich Gyuláné  sz Karátsonyi Ilma és gr Karátsonyi (Keglevich) Imre szerepel tulajdonosként és gr Karátsonyi Jenőné gr Andrássy Karolina haszonélvezőként)

Karátsonyi Guido fiai Aladár volt a legidősebb, de mivel nem apja elképzeléseinek megfelelő menyasszonyt választott, a házassági engedély fejében le kellett mondania elsőszülöttségi jogairól. Így a hatalmas vagyon örököse

Karátsonyi Jenő lett. Az ő házassága gr Andrássy Karolinával már kielégítette apja híúságát

Jenő Európának majdnem valamennyi államát és Afrika egyrészét beutazta. A bánlaki hitbizományi uradalmat mintagazdasággá fejlesztette. 1890-ben cs. és kir. kamarássá nevezték ki. 1896-ban, budai palotájában fényes estélyt adott, melyen megjelent a király is egész udvartartásával és a Budapesten időző főhercegekkel. 1908 őszén pedig XIII. Alfonz spanyol király és neje Viktória Ena királyné tiszteletére adott estélyt, melyen résztvett királyunk is. Érdemeiért a valóságos belső titkos tanácsos címet nyerte. A vaskorona- és a spanyol III. Károly-rend nagykeresztese, a souverain máltai lovagrend tb. lovagja, a torontálmegyei nemz. munkapárt társelnöke, a torontálvárm. közműv. egyesület elnöke, a bpesti önk. mentőegyesület elnöke s mint ilyen, megkapta a német császár hozzájárulásával a Deutsche Gesell. f. Samariter u. Rettungswesen-től az Esmarch orvosi érmet. Sokat áldoz jótékony célokra. A vármegye monografiájának kiadását 2000 koronás adományával segítette. Felesége Andrássy Karolina grófnő, csillagkeresztes és palotahölgy. 1907-ben a trónörökös őt választotta kíséretébe a spanyol király esküvőjére.

Egyetlen fiuk, László öngyilkossága után ,testvérének Ilmának fiát fogadják örökbe.

Az első világháború , az utána következő gazdasági válság a Karátsonyi vagyont sem kímélte .Karátsonyi Jenő 1933-ban bekövetkezett halálakor, az örökösre

jóformán csak jelzáloggal terhelt vagyon maradt. Itt a szentiváni birtokon is látszott, hogy nincs már miből gazdálkodni.

A Pilisszentiván körüli erdőket, a Hungária Kőszénbánya maradványait 1939-ben vásárolták meg a község lakói.

Karátsonyi (Keglevich) Imre a vörösvári urasági házban lakott, ott se sokáig, attól is meg kellett válnia.

1945- után már nemigen volt vagyona, amit államosíthattak volna.

A háború alatt a kastélyban román munkaszolgálatosokat szállásoltak el, akik az itteni bányában is dolgoztak.

1946-47- ben rombolták le a szentiváni kastélyt.

Szomorú sorsa lett a Karátsonyi kastélyoknak, Beodrán az ősi fészket is földig

rombolták, a Krisztinavárosi Palota is megsemmisült. Egyedül a bánlaki kastély maradt meg, bár az 1991-es földrengés azt is nagyon megrongálta.

A Karátsonyi család kihalt, és az idők sodrában megsemmisültek épített értékeik is.

 

 

Szemtanúk emlékei a kastélyról és környékéről

 

Mivel meglehetősen keveset tudunk egykori kastélyunkról, megkérdeztem néhány embert, akik még gyerekkorukban látták a Karátsonyi kastélyt. Arra kértem őket, meséljék el, hogyan emlékeznek a kastélyra, a parkra, a kastélyban élőkre, illetve hogy milyen, a kastélyhoz tartozó épületek voltak a Sallai út - Szabadság út találkozásának környékén, ahol őseink idejében a faluközpont lehetett.

Hely hiányában a visszaemlékezéseket nem teljes terjedelmükben adom közre, illetve azokat a tényeket, amelyre többen is emlékeznek, csak egy helyen említem.

 

 

Keszléri Antalné sz. Gábeli Mária (1925), József Attila utca 14.

 

Mariska néni szülői háza szemben volt a kastély Új utcai nagy kerítésével, most is ott lakik.

 

„Mi úgy hívtuk, hogy „hexnkosn” (Hexengasse, ’Boszorkányutca’), most Óvoda utca, de annak akkor külön neve nem volt. Ez nem volt egyenes, mint most. Jött elölről, aztán jobbra kanyarodott, úgy jött hátrafelé. És abban a kanyarban, mikor már egyenesen mentünk, ott voltak fel a lépcsők a vadászházhoz. Ez egy külön épület volt.

És a kastélyt…, kár, hogy azt lebontották, hogy nem hagyták úgy meg, mert az nagyon szép volt. Nagy épület volt. Hosszú és széles, mert a közepén ment egy folyosó. És kétoldalt voltak a szobák. Azt tudom, hogy innen hátulról mentünk be. Én iskolás gyerek voltam akkor. Volt nekik egy cseléd vagy szolga, és hátul volt egy kis szoba meg konyha, ahol az lakott. Volt két gyerekük nekik, és a kislány velem járt iskolába. Én vele jutottam be a kastélyba. A folyosón szaladgáltunk. Bent a szobákban nem voltam, csak azt tudom, hogy jobbra-balra voltak a szobák.

A kertben mindenféle fa volt. Itt a szélén (József Attila utca) volt egy nagy betonkerítés, és azon belül 1-2 vagy 3 méterre álltak jegenyefák, meg ilyen magas fák. Itt a felső oldalon voltak istállók meg ilyen szín, meg ahol volt benn a takarmány, ott voltam avval a kislánnyal. Akkor csak sertés volt nekik, akkor már ló nem volt.

Az én édesapám az volt még kocsis ottan. Ha valahová mentek a hintóval, őt hívták kocsisnak.

Ünnepségekre nem emlékszem, mert én még nagyon kicsi gyerek voltam, mikor a gróf még itt volt, a Karátsonyi. Mikor már nagyobb lány voltam, akkor már nem volt itt.

300 erdőrész lett eladva, és ezt úgy adta el a gróf vagy grófné, hogy egy bizonyos összegért, és ezt a község megvette, szóval a község lakói. Majdnem bejött a pénz abból a fából, amit kivágtak azon a területen és eladtak. Mire kellett volna fizetni, addigra már megvolt a pénz a fából. A papa azzal jött haza, hogy nem is kell semmit befizetni, a fa fedezi.” (magnófelvétel)

 

 

Marlok József (1924), Szabadság út 88.

 

Jóska bácsi a kastély mellett született és ma is azon a telken van a háza, ahol gyerekkorában lakott.

 

„Velünk szemben volt egy vámház, ahol a földekről, ha jöttek be, akkor ott levették a vámot. Én már nem emlékszem arra a házra, csak azt tudom, hogy ott állt. Van kép róla.

Volt itt egy kovácsműhely, onnan ered az, hogy azt mondják nekünk „tei san ti Schmiedmichl” (’ők a Kovácsmiskáék’), mert állítólag az a kovácsműhely odatartozott hozzánk. A háború után eltűnt.

Volt egy asszony, Zseni néninek hívták, … azt mesélték, hogy az adta át a mi szüleinknek az üzlethelyiséget illetve az üzletberendezést, ami akkoriban volt. (a mai élelmiszerüzlet)

Ez 900… nem tudom pontosan melyik évben, melyik napon volt. Azután a mi szüleink csinálták a boltot. Nem volt a sarok, az L alakú épület. Ami most az üzlethelyiség, az ’24-ben épült neki, én novemberben születtem, és nyáron csinálták, azt, ahol jelenleg a bolt van. Ahol most a Markos-ház (Szabadság út 92.) van, ott lakott egy ember, Zimmermannak hívták, ott sok lány volt, az én testvéreim barátkoztak velük. Ő ilyen parádés kocsis volt. Ott, ahol a Metzger Marci lakik (Sallai u 2.), ott volt az istálló, ott voltak a hintók is. Később ő fölkerült a kastélyba, ott épült egy komoly istálló, ahol sok ló fért el. Arra emlékszem még, hogy az istálló a háború után akkor raktár volt, illetve a háború előtt volt raktár, és a háború után szőrén-szálán eltűnt. Most a Gazda-ház (Napközi köz 5.) áll ott, a hátsó fala az az istálló, ráépítettek arra az alapra.

A Schuckéknál (Szabadság út 96.) még meg van az a pince, de csak a fele. Az utoljára a Balázsé volt Hűvösvölgyben (Balázs vendéglő), az eladta a Schuck bácsinak. A pince előtt volt egy kerekes kút, nem sok vízzel, a víznek ott már vége van.

Battovics Jenőnek hívták a vadászt, annak volt egy Jenő nevezetű fia, és avval barátkoztunk. Többször bent voltam a kastélyban, de az épületben nem. Ha jöttek a grófok, akkor nem fogadtak senkit se.

A Farkas Józsiék (Óvoda u. 1.) támfala, ahol van, ott volt a Battovics-féle ház, annak külön bejárata volt az utcáról, lépcsővel kellett fölmenni, a főbejáratot nem használta.

A kastélynak, ahol most a vízműnek is van, ott volt egy bejárata, és nálunk is, ott a Hannes pék és a Marlok Ádám közt volt egy vaskapu, és ott néha bementek a gyerekek, bemásztak alul, mert nem volt olyan tökéletes. Hátul meg kőfal volt az Új utcában. Később volt rajta egy lyuk ott bemásztak a gyerekek.

Akkor a gróf már nem nagyon szerepelt ott. Volt még, egy gróf, aki Vörösváron meghalt állítólag a háború után.” (magnófelvétel)

 

 

Marlok Lajos (1927), Szabadság út 8.

 

Lajos bácsi a Hannes pék fia, közvetlenül a kastély melletti házban (Szabadság út 82.) született. A következőket mesélte:

 

A kastélyból csak ritkán rendeltek tőlük kenyeret, mert saját személyzetükkel süttették. Ha napszámosok voltak, akkor a szülei pékségéből talicskával vitték be a kastélykertbe a kenyeret, ilyenkor ő is velük ment, és a grófkisasszonyok mulattak a pendelyes kisgyereken.

Úgy emlékszik, hogy a kastélyépület zsindellyel volt fedve, és időnként a helybeli iparosokkal javíttatták.

A környék gyerekeivel bejártak a kastélykertbe rabló-pandúrt játszani.

Gyümölcséréskor volt szokás a gyümölcsgurítás. A kisbíró kidobolta, hogy az 1-es kapunál gyümölcsgurítás lesz. A parkban a napszámosok leszedték a gyümölcsöt, pl. az almát, és ami már nem volt annyira szép, azt kigurították a nyitott kapun, a mostani vízműnél. Az asszonyok és gyerekek összeszedték, és szatyorban vitték haza.

 

 

Marlok Péter (1928) Óvoda utca 2.

 

Péter bácsi nagyon sokat tud falunk múltjáról, és jól ismeri az itteni családok eredetét. A nagyszülei laktak a kastély mellett.

 

Úgy emlékszik, hogy a kastély azon a helyen állt, ahol most a Szabadság út 76. számú ház van.

1940-ben Erdélyből román származású munkaszolgálatosokat szállásoltak el a kastélyban, akik a bányában dolgoztak. Akkoriban járt a kastélyban és úgy emlékszik, hogy belül már nagyon rossz állapotban volt. 1942-ben a bombázások miatt Budapestről sok gyárból kimenekítettek különféle árukat, a melléképületek tele voltak ilyesmivel.

A kastélyt 1947-48-ban bontották el. Akkoriban építették az első óvodaépületet.

Az egyik vadászt Ruppik Edének hívták. A vadászház a mai Óvoda utca 2. számú ház helyén állt. A Hexengasséból (’Boszorkány utca’, a mai Óvoda utca eleje) lépcsőn lehetett megközelíteni, kb. ott volt a lépcső, ahol most az első óvodaépület bejárati lépcsője van. A ház kétszobás hosszú épület volt, a régi parasztházakhoz hasonlított. A parkban sok gyümölcsfa volt, gyerekkorában erdei állatokat is látott szabadon, pl. őzikét. Istállókra és disznóólakra is emlékszik.

A mai József Attila utca és Óvoda utca sarkán, a keskeny út közepén álló hatalmas fát id. Brandhuber János ács vezényletével kb. 1953-ban vágták ki, és vastag ágaiból a teknővájók forrázó teknőket készítettek. A fa törzsét hét-nyolc nagyobb gyerek érte csak át.

A kastélyon kívül, körübelül a mai Szabadság út 90. és 92. számú ház helyén volt egy nagy épület, ami a mostani út egy részét is elfoglalta. Kb. 12 m x 25 m lehetett. Állítólag az 1900-as évek elején egy Klemcsák nevű mészáros is bérlő volt ott. A Szabadság út 96. és 104. között egy hatalmas pince volt a mai főúttal párhuzamosan. Ott a mai napig is beljebb állnak a házak.

A mai Sallai utca és Köztársaság köz táján egy nagy füves terület volt, ahol a lenvásznat szárították. Úgy is hívták, hogy „Leimedplach” (’Vászonhalványító’).

 

 

Id. Mirk György (1928) és felesége, sz. Marlok Mária (1930)

 

Mikor ők gyerekek voltak, a kastélyban már nemigen volt élet.

Gyuri bácsi szülői háza a mai Bányász utca és Óvoda utca sarkán állt (mára teljesen átépítették). Az 1930-as években épült, és valószínűleg ez az a bizonyos ház, amit Bonomi említ („Az ún. Pinda-peagl tetején régebben még láthattuk egy kolostor (?) romjait. Körülbelül 6 évvel ezelőtt egy házat építettek a helyén.“ ld. 13. lábjegyzet)

Nemigen emlékszik az építkezésre, csak, arra hogy sziklás volt az udvar. Évekkel ezelőtt a testvére (néhai Kovács Istvánné sz. Mirk Teréz) mesélte, hogy mikor a házat cserepezték, az udvari oldalon nem kellett állvány a cserepek felrakásához, mert olyan magas volt még a szikla a mostani udvar helyén.

Gyuri bácsi bejáratos volt a kastélykertbe, mert a Battovics vadásznak hasonló korú lánya volt, és testvérével együtt sokszor játszottak a parkban. Emlékszik egy pingpongasztalra, ami abban az időben újdonságnak számított. Szabadon járkáló szarvas és őzike, valamint nádas mocsaras rész is volt a park területén.

Mariska néniék az Új utcában (József Attila u.) laktak, szintén közel a kastély kerítéséhez. Jól emlékszik, hogy a park jobb oldalán volt a lóistálló.

Járt a vadászházban is. Egyszer nagyon kikapott, mert sötétedés után ment haza, úgy belefeledkezett a játékba a vadász kislányával.

Emlékezetük szerint a mai legrégebbi óvodaépület áll a régi vadászház helyén.

Elmondták, hogy a Hexengasse nem egyenesen ment. Az elejénél jobboldalt a park jóval magasabban volt az útnál, a mostani József Attila utcai saroknál (Pindl peagl) pedig baloldalt volt a háztelek jóval magasabban, mint az út.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[1] Bakács István: Iratok Pest megye történetéhez 1002-1437. Pest megyei levéltár 1982,  65.oldal, 144. regeszta

 

 

[2] Győrffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza IV. Akadémiai Kiadó1998. 705. old.

[3] Ferenczy József:Tekintetes nemes Pilis és Solt törvényesen egyesült vármegyékben, valamint a Kiskúnságban   is található szabad-királyi, szabados/privilegizált/ és más mezővárosoknak…névtára…Buda, 1844

[4] Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740 I. 190. old. 675. regeszta

[5] Pest-Pilis-Solt  vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái 1712-1740 III. 77. old. 1366. regeszta

[6] Pest megyei Levéltár CC VII. 1. 1725.április

[7] Pest-Pilis-Solt vármegye 1728. évi regnicoláris összeírása I. Szerk.: Borosy András. Pest megyei Levéltár Budapest, 1997. 174. old.

[8] u.o. 173. old.

[9] Tuschek Franciska: Szentiván anno 1737. Szentiváni Újság 2001. május

[10] Pilisszentiván község monográfiája 1708-1964. Pilisszentiván 1965.

[11] Canonica visitatio 1949

[12] Pilisvörösvári anyakönyv I. kötet végén

[13] Eugen Bonomi: Die Ansiedlungszeit des Ofner Berglandes.  In: „Südost-Forschungen” München, 1940. 8. old.

[14] Pilisszentiván község monográfiája 1708-1964  Pilisszentiván 1965

[15] Vasárnapi Újság 1858. augusztus 29.

[16] Magyar Nemzetségi Zsebkönyv  Első rész  Magyar Heraldikai és Genealogiai Társaság Budapest 1888

[17] Székesfehérvári Püspöki Levéltár 4578 fond

[18] Újvidéki Magyar Szó 2006  dr Dévai Gyula